APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Eksempel p√• brug af probleml√łsningsmodellen

Eksempel på brug af problemløsningsmodellen

Problemløsningsmodellen kan bruges på mange forskellige typer af problemstillinger. Her er et eksempel på, hvordan man kan håndtere et indeklimaproblem i et storrumskontor.

 

Hvad er problemet?

Den seneste APV viste, at flere af medarbejderne i det yderste storrumskontor har problemer med træk og kulde - både fra vinduerne og ude fra gangen.
 

Hvilke konsekvenser medfører problemet?

Medarbejderne sidder i træk og kulde, hvilket påvirker deres trivsel, sygefravær og arbejdsevne.
 

Hvad er årsagen/ årsagerne til problemet?

Årsagen til problemet er gamle vinduer, der ikke er tætnet ordentligt. Derudover er storrumskontoret placeret tæt på yderdøren, som oftest står åben, da det er den primære udgang for alle ansatte. 
 

Hvilken information er vigtig for problemløsningen?
Vi skal have afdækket følgende:
Medarbejderne i kontoret:

 • Hvordan oplever de problemet?

 • Har de ønsker eller idéer i forhold til valg af løsning?


Medarbejderne i internservice/pedellen:

 • Er det muligt at tætne de gamle vinduer?

 • Kan der sættes en dørlukker på yderdøren?

 • Er der andre muligheder?


Eksterne håndværkere:

 • Hvad vil det koste at udskifte de gamle vinduer?

 • Hvad vil det koste at sætte en dørlukker på yderdøren?


Vi finder inspiration i to vejledninger om indeklima på kontoret. Den ene er fra Arbejdstilsynet og den anden er fra BFA Kontor.

Begge vejledninger beskriver de hyppigste årsager til indeklima gener samt mulige løsninger 
 

Kom med løsningsforslag til problemet

Løsninger på lang sigt:

 • Vinduerne udskiftes

 • Der sættes en automatisk dørlukker på yderdøren

 • Storrumskontoret får en dør, der også lukker med en automatisk dørlukker, så det ikke trækker.


Løsninger på kort sigt:

 • Medarbejderne får udleveret termojakker

 • Der opstilles midlertidige el-radiatorer

 • Vinduerne tætnes og forsynes med gardiner, der tager lidt af kulden og trækken.

Vurder konsekvenserne ved hvert løsningsforslag

Fordele og ulemper ved udskiftning af vinduerne:

 • Fordelen er, at problemet med træk og kulde fra vinduet løses.

 • Ulempen er, at det er en dyr løsning, og at det kan være en lang proces


Fordele og ulemper ved en automatisk dørlukker på yderdøren

 • Fordelen er, at døren lukker automatisk, hvorved problemet med træk begrænses.

 • Ulempen er, at dørlukkeren kan støje.


Fordele og ulemper ved opsætning af en ekstra dør ind til storrumskontoret:

 • Fordelen er, at det ikke trækker ind, når yderdøren er åben.

Fordele og ulemper ved opstilling af en el-radiatorer:

 • Fordelen er, at det hjælper på varmen

 • Ulempen er, at det er svært at finde en temperatur, der passer alle

 • Ulempen er, at de ansatte i storrumskontoret stadig sidder i træk.

Udvælg de mest fordelagtige løsninger

Løsning på kort sigt:

 • Der opsættes el radiatorer og udleveres termojakker til det personale, der ønsker det. Samtidig udarbejdes der en politik om, at døren fra kontoret skal holdes lukket.

Løsning på langt sigt:

 • Vinduerne skiftes, og der sættes en automatisk dørlukker på yderdøren.

Udarbejd en detaljeret handlingsplan

I handlingsplanen kan du beskrive følgende:

Hensigten med problemløsningen

 • Hensigten er løse problemet med træk og kulde i storrumskontoret.

Hvad der konkret skal gøres

 • De involverede skal orienteres om processen, og om hvad der bliver gjort på kort og lang sigt.

 • Termojakker og el radiatorer skal indkøbes, og der skal indhentes tilbud på udskiftning af vinduer og opsætning af en automatisk dørlukker.

Hvem der er ansvarlig for hvad

Udskiftning af vinduer og automatisk døråbner: Projektleder, direktion, vinduesfirma, pedel (Intern service og Logistik)

Termojakker og el radiatorer: Projektleder, pedel (Intern service og Logistik).

 • Deadline for hvornår problemet skal være løst
  Deadline for udskiftning af vinduer og automatisk døråbner: senest d. xxx

 • Deadline for udlevering af termojakker og opsætning af el radiatorer:  d. xxx

 • Dato for hvornår løsningen skal evalueres
  Løsningen evalueres senest 2 uger efter, at henholdsvis den kortsigtede og den langsigtede løsning er gennemført.

Evalueringen sker dels ved, at arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdsmiljølederen tager en snak med medarbejderne i kontoret og hører om deres vurdering af løsningen, samt ved temperaturmålinger forskellige steder i lokalet.  

ÔĽŅ
Tilmelding til nyhedsbrev