APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 

Alle oplyste og viste priser på Apropos Kommunikations hjemmeside er vist eksklusiv moms og dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning under kurset. Eventuel hotelovernatning er ikke inklusiv i prisen. Du bedes bemærke at der kan være forskel i prisen på vores ydelser afhængig af lokation og kursussted.

 

TILMELDING:

Er du tilmeldt et af vores kursusforløb booker du direkte via vores hjemmeside eller telefonisk (tlf. 70224530). Umiddelbart efter booking, vil du og kontaktpersonen modtage en kursusbekræftelse.

 

AFMELDING:

Hvis du ønsker at afbestiller et kursusforløb skal du være opmærksom på følgende (gældende for et 3-dages arbejdsmiljøuddannelsesforløb, hybrid-online arbejdsmiljøuddannelse):

Såfremt du er forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din tilmelding til en kollega. Det betyder at en kursusdeltager altid kan blive udskiftet med en anden person fra samme virksomhed helt op til kursusstart. Det kræver dog skriftlig besked til vores kontor (info@aprokom.dk), og vi bedes underrettes hurtigst muligt herom - senest 24 timer før et kursus starter. Ombytning af kursister er derved ikke muligt efter kurset er påbegyndt.  

Der kan omkostningsfrit afmeldes eller flyttes til et andet forløb inden 30 dage før kursusstart. Ved afmeldelse eller flytning indtil 14 dage før kursusstart opkræves halvdelen af uddannelsesprisen

Ved afmeldelse, ændring eller udeblivelse senere end 14 dage før kursusstart, opkræves fuld uddannelsespris.

 

Afmelding forvores 100% online arbejdsmiljøuddannelse: 

Såfremt du er forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din tilmelding til en kollega. Det betyder at en kursusdeltager altid kan blive udskiftet med en anden person fra samme virksomhed helt op til kursusstart. Det kræver dog skriftlig besked til vores kontor (info@aprokom.dk), og vi bedes underrettes hurtigst muligt herom - senest 24 timer før et kursus starter. Ombytning af kursister er derved ikke muligt efter kurset er påbegyndt.  

Der kan omkostningsfrit  flyttes til et andet forløb eller opstartsdato inden kursusstart. Tilmeldingen er dog på dette forløb bindende og du kan derfor ikke aflyse eller annullere dette kursus. 

 

GENRELLE BETINGELSER FOR FYSISK TILSTEDEVÆRELSES KURSER
 • 22-timers fremmøde uddannelse (3-dages kurser):

Det er et myndighedskrav, at kursisten deltager alle tre dage ved et 22-timers fremmøde kursus for at rekvirere et kursusbevis.

Hvis kursisten er forhindret i at deltage en af dagene, skal kurset tages på ny. Hvis muligt indenfor kursets tidsramme, finder vi en erstatnings dag, hvilken faktureres udover kursuspris. Prisen for en erstatningsdag faktureres min. kr. 800,- eksl. moms. Er det ikke muligt at finde en erstatningsdag, skal forløbet tages helt forfra. 

 

GENERELLE BETINGELSER FOR NETBASERET UDDANNELSE

Vi afholder forskellige former for netbaseret arbejdsmiljøuddannelse:

 

 • Netbaseret arbejdsmiljøuddannelse med fysisk fremmøde på introduktionsdag

Det er et krav at deltage på denne introduktionsdag. Derudover skal deltageren gennemfører kurset på maksimalt 7 uger og i den forbindelse skal der løses nogle opgaver som for at rekvirere et kursusbevis.

Såfremt kursisten er forhindret i at deltage på introdagen skal kursisten finde en ny introdag og derved påbegynde et nyt kursusforløb. Her faktureres min. kr. 800,- eksl. moms såfremt ønsket om en ny introdag sker indenfor 30 dage til kurset påbegyndes.

Når deltageren ikke at færdiggøre sit forløb inden for maksimalt 7 uger, skal kursisten påbegynde et nyt uddannelsesforløb. Kurset er dermed tabt og skal starte forfra. 

 

 • Fuldt online netbaseret arbejdsmiljøuddannelse uden fysisk fremmøde

Er du tilmeldt vores 100% netbaserede arbejdsmiljøuddannelse, er der intet krav om fysisk fremmøde eller introduktionsdag. Du påbegynder dit kursus på den valgte dato som du selv har ønsket. Når du vælger en opstartsdato vil du modtage e-mail beskeder om hvordan dit forløb vil gennemføres og hvordan du kobles på vores online læringsplatform. 

Deltageren skal gennemfører kurset på maksimalt 7 uger og i den forbindelse skal der løses nogle opgaver for at rekvirere et kursusbevis.

Når deltageren ikke at færdiggøre sit forløb inden for maksimalt 7 uger, skal kursisten påbegynde et nyt uddannelsesforløb. Kurset er dermed tabt og skal starte forfra. 

 

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPLERENDE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE

Til vores supplerende arbejdsmiljøuddannelser vil hver kursusdeltager altid modtage et kursusbevis for deltagelse. Såfremt kursusdeltageren ikke møder op til dagen vil et kursusbevis ikke udstedes. 

 

Afmelding - supplerende arbejdsmiljøuddannelse:

 • Der kan omkostningsfrit afmeldes eller flyttes til et andet lignende forløb inden 45 dage før kursusstart.
 • Eventuel afbestilling/ændring skal foretages skriftligt, og ikke senere end 45 dage før kursusafvikling. 
 • Såfremt du/i bliver forhindret i at deltage, er du/i velkommen til at sende en kollega - denne ændring skal foretages skriftligt. 
 • Ved afbestilling, ændring, sygdom eller udeblivelse af enhver art senere end 45 dage før kursusstart, opkræves fuld uddannelsespris.

 

MISTET KURSUSBEVIS:

Når en kursist er færdig på et af vores uddannelsesforløb, for deltageren et personligt kursusbevis. Såfremt et kursusbevis mistes og Apropos Kommunikation skal genfremsende et kursusbevis faktureres kr. 250,- ekskl. moms. Først når indbetalingen er modtaget vil kursusbeviset blive genfremsendt.

 

FORBEHOLD

Vi forbeholder os retten til at aflyse et annonceret kursus, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding. Du vil i så fald blive tilbudt et andet kursusforløb i en nærliggende by. Vi forbeholder os ret til at tilbageholde et kursusbevis såfremt der ikke er sket betaling for dette inden kursusforløbet er afsluttet. 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Anbefalingerne på Apropos Kommunikations produkter, på kursushold og i personlig rådgivning per telefon er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Apropos Kommunikation kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.

 

PERSONDATA:

Læs om vores persondatapolitik her.

 


 

Terms and Conditions (english)

 

All prices listed and displayed on Apropos Kommunikation's website are shown excluding VAT and cover tuition, course materials, and refreshments during the course. Any hotel accommodation is not included in the price. Please note that there may be variations in the price of our services depending on the location and course venue. 

 

REGISTRATION:

If you are enrolled in one of our course programs, you can book directly through our website or by phone (phone: +45 70224530). Immediately after booking, both you and the contact person will receive a course confirmation.

 

CANCELLATION:

If you wish to cancel a course program, please be aware of the following (applicable to a 3-day workplace safety training program, hybrid-online workplace safety training):

If you are unable to attend, you are always welcome to transfer your registration to a colleague. This means that a course participant can be replaced by another person from the same company right up to the start of the course. However, this requires written notification to our office (info@aprokom.dk), and we should be informed as soon as possible, but no later than 24 hours before the course starts. Replacement of participants is not possible once the course has begun.

Cancellation or rescheduling can be done free of charge or moved to another program up to 30 days before the course starts. If cancellation or rescheduling occurs within 14 days before the course starts, half of the course fee will be charged.

For cancellations, changes, or no-shows within 14 days of the course start, the full course fee will be charged.

 

Cancellation for our 100% online workplace safety training:

If you are unable to attend, you are always welcome to transfer your registration to a colleague. This means that a course participant can be replaced by another person from the same company right up to the start of the course. However, this requires written notification to our office (info@aprokom.dk), and we should be informed as soon as possible, but no later than 24 hours before the course starts. Replacement of participants is not possible once the course has begun.

You can reschedule to another course or start date free of charge before the course starts. However, please note that registration for this program is binding, and you cannot cancel or annul this course.
 

GENERAL CONDITIONS FOR IN-PERSON COURSES 22-hour attendance training (3-day courses):

It is a regulatory requirement that the student attends all three days of a 22-hour attendance course to obtain a course certificate.

If the student is unable to attend one of the days, the course must be retaken. If possible within the course timeframe, we will schedule a makeup day, which will be billed in addition to the course fee. The cost for a makeup day is a minimum of kr. 800,- excluding VAT. If it is not possible to find a makeup day, the entire course must be taken again from the beginning.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ONLINE EDUCATION

We offer various forms of online workplace safety training:

 

 • Online workplace safety training with physical attendance on an introductory day:

Attendance on this introductory day is mandatory. In addition, the participant must complete the course within a maximum of 7 weeks, during which certain tasks must be completed in order to obtain a course certificate.

If the student is unable to attend the introductory day, they must find a new introductory day and begin a new course program. In this case, a minimum fee of kr. 800,- excluding VAT will be charged if the request for a new introductory day is made within 30 days before the course starts.

If the participant is unable to complete the program within the maximum of 7 weeks, they must start a new educational program. The course is considered lost and must be restarted from the beginning.

 

 • Fully online workplace safety training without physical attendance:

If you are enrolled in our 100% online workplace safety training, there is no requirement for physical attendance or an introductory day. You begin your course on the chosen date of your preference. When you select a start date, you will receive email instructions on how your program will be conducted and how to access our online learning platform.

The participant must complete the course within a maximum of 7 weeks, during which certain tasks must be completed to obtain a course certificate.

If the participant is unable to complete the program within the maximum of 7 weeks, they must start a new educational program. The course is considered lost and must be restarted from the beginning.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR ADDITIONAL WORKPLACE SAFETY TRAINING

 

For our additional workplace safety training programs, each course participant will always receive a course certificate for participation. If a course participant does not attend the day, a course certificate will not be issued.

 

Cancellation - additional workplace safety training:

 

 • Cancellation or rescheduling to another similar program can be done free of charge up to 45 days before the course starts.
 • Any cancellations or changes must be made in writing and no later than 45 days before the course is scheduled to take place.
 • If you or your company are unable to attend, you are welcome to send a colleague in your place - this change must be made in writing.
 • For cancellations, changes, illness, or non-attendance of any kind occurring later than 45 days before the course starts, the full course fee will be charged.

 

LOST COURSE CERTIFICATE:

When a student completes one of our educational programs, they receive a personal course certificate. In the event a course certificate is lost and Apropos Kommunikation needs to reissue it, a fee of kr. 250,- excluding VAT will be charged. The course certificate will only be reissued upon receipt of payment.

 

DISCLAIMER:

The recommendations provided on Apropos Kommunikation's products, during course sessions, and in personal telephone consultations are for informational purposes only. They cannot replace medical advice or treatment. Apropos Kommunikation cannot be held responsible for direct or indirect damages or discomfort that may arise from the use or misuse of this content.

 

RESERVATIONS:

We reserve the right to cancel an advertised course if there is insufficient enrollment. In such a case, you will be offered an alternative course program in a nearby city. We also reserve the right to withhold a course certificate if payment for it has not been made before the course program is completed.

 

PERSONAL DATA:

Read about our privacy policy here.