APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Arbejdsmilj√łlov

Arbejdsmilj√łloven

 

Arbejdsmilj√łloven er en afg√łrende juridisk ramme, der sikrer, at alle arbejdspladser i Danmark er sikre og sunde for alle ansatte. Den har til form√•l at beskytte arbejdstagernes helbred, sikkerhed og trivsel ved. 


Nedenfor har du mulighed for at l√¶se n√¶rmere om arbejdsmilj√łlovens form√•l og opbygning. Du vil blive pr√¶senteret for de forskellige dele af loven og f√• en forst√•else for, hvordan den er struktureret for at h√•ndtere forskellige aspekter af arbejdsmilj√łet.

Du vil nedenfor blive pr√¶senteret for hvem der har ansvaret for arbejdsmilj√łet p√• arbejdspladsen. Det er vigtigt at skabe et effektivt samarbejde omkring arbejdsmilj√łet, hvilket ogs√• underst√łttes i arbejdsmilj√łloven. 

Derudover vil du finde nyttige oplysninger om, hvordan du og din arbejdsplads kan overholde loven. 

Vi er her for at hj√¶lpe dig med at forst√• arbejdsmilj√łloven og hvordan den p√•virker dig og din arbejdsplads. Udforsk vores hjemmeside og opn√• den n√łdvendige viden og indsigt til at opretholde et optimalt arbejdsmilj√ł i overensstemmelse med lovgivningen.

 

 

 

Form√•let med arbejdsmilj√łloven?

 
Ved loven tilstræbes at skabe
  1. et sikkert og sundt arbejdsmilj√ł, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet,  samt
  2. grundlag for, at virksomhederne selv kan l√łse sikkerheds- og sundhedssp√łrgsm√•l med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra arbejdstilsynet.¬Ľ
 
Ovenst√•ende stammer fra arbejdsmilj√łloven, hvor det tydeligt beskrives at det i h√łj grad handler om sikkerhed og sundhed. Sikkerhed og sundhed indeb√¶rer mange elementer, herunder det fysiske arbejdsmilj√ł, det psykiske arbejdsmilj√ł, det kemiske arbejdsmilj√ł mm. Arbejdsmilj√łloven er en rammelov, hvilket betyder at den s√¶tter rammerne for hvordan arbejdsmilj√łet skal v√¶re p√• alle arbejdspladser i Danmark. Arbejdsmilj√łloven er ikke udt√łmmende - derfor suppleres loven af hhv. bekendtg√łrelser, AT-vejledninger og AT-meddelelser. 
 
Loven omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmilj√ł
Form√•lsparagraffen afspejler to centrale forhold ved loven. For det f√łrste er der en forst√•else for, at et sikkert og sundt arbejdsmilj√ł ikke er noget fast, men skal justeres efter den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Det betyder blandt andet, at hensigten med loven er, at dens bekendtg√łrelser og paragraffer skal udvikles l√łbende. Loven er derfor udformet som en rammelov med ret generelle bestemmelser, som s√• l√łbende er blevet udfyldt med bekendtg√łrelser, cirkul√¶rer, meddelelser og anvisninger p√• forskellige omr√•der.
 
For det det andet peger form√•lsparagraffen p√•, at det lokale niveau er centralt for opfyldelsen af loven. De ansatte p√• virksomhederne skal v√¶lge arbejdsmilj√łrepr√¶sentanter,  og der er s√¶rlige rettigheder og pligter for dem indbygget i loven. Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanterne er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af deres forhold, p√• samme m√•de som tillidsm√¶nd inden for det samme eller tilsvarende faglige omr√•de.
 
Besk√¶ftigelsesministeriets lovbekendtg√łrelse nr. 2062 af 16. november 2021
 
√ėnsker du at l√¶se mere om arbejdsmilj√łloven? S√• klik her

 

 

Arbejdsmilj√łloven er en pr√¶ceptiv lov 

Mange er ikke klar over, at arbejdsmilj√łloven er en pr√¶ceptiv lov og kan ikke fraviges i virksomhederne. En pr√¶ceptiv lov er forpligtende og skal overholdes. Love i Danmark er enten pr√¶ceptive eller deklaratoriske. 

En deklaratorisk lovregel er fravigelig og kan fraviges ved aftale. Lovreglen gælder derfor kun, hvis intet andet er aftalt. Modsætning til præceptiv.
Arbejdsmilj√łloven (1977-), rammelov der overordnet regulerer den statslige indsats overfor arbejdsmilj√łproblemer i Danmark.  Loven adskilte sig fra arbejderbeskyttelsesloven fra 1954 p√• et centralt omr√•de. Arbejderbeskyttelsesloven af 1954 beskrev pr√¶cist, hvad der var sundhedsfarligt og p√•lagde arbejdsgiveren ansvaret for at rette op p√• forholdene. Med den nye rammelov var det ikke n√łdvendigt, at problemer eksplicit var omtalt i loven for alligevel at v√¶re ulovlige. Den tilsynsf√łrende kan alts√• foretage et sk√łn.
 

Arbejdsmilj√łlovens opbygning

 

I korte term kan det opstilles således:

 

  • arbejdsmilj√łloven som s√¶tter rammerne (rammeloven),
  • bekendtg√łrelserne som uddyber og pr√¶cisere de regler som der er derfineret i arbejdsmilj√łloven og
  • AT-vejledningerne som forklarer arbejdsmilj√ł forklarer arbejdsmilj√łlovgivningens omr√•der og sammenh√¶ng.
 
De fire hovedbekendtg√łrelser, bekendtg√łrelse og anvisninger

Loven er opbygget, s√•dan at der er syv "hovedkapitler", som udstikker generelle retningslinier for arbejdsmilj√łlovgivningen (kapitel 5-11) . Den konkrete udfyldelse af rammeloven ligger i en r√¶kke bekendtg√łrelser og meddelelser, der kan opdeles i to niveauer. P√• f√łrste niveau finder vi under arbejdsmilj√łlovens kapitler 5-11 hovedbekendtg√łrelserne:

P√• andet niveau er der en lang r√¶kke bekendtg√łrelser. Arbejdstilsynet udgiver en r√¶kke hj√¶lpematerialer. De er opdelt i meddelelser, anvisninger og AT-vejledninger, der har r√•dgivende karakter. Dette m√• ikke forveksles med vejledninger fra branchef√¶llesskaberne (BFA) . Som tommelfingerregel overholder en virksomhed loven, hvis den f√łlger anvisningen, men virksomheden kan ogs√• bruge en anden l√łsning, der er ¬ęsikker og sund¬Ľ.
 

Hvem har det overordnede ansvar for arbejdsmilj√łet p√• en arbejdsplads?

P√• en arbejdsplads er der flere parter, der har ansvar for arbejdsmilj√łet. Her kan du l√¶se n√¶rmere p√• de individuelle roller:

 

Arbejdsgiveren: Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for arbejdsmilj√łet p√• arbejdspladsen. Det er deres opgave at sikre, at arbejdsforholdene er sikre, sunde og i overensstemmelse med arbejdsmilj√łloven. Arbejdsgiveren skal tr√¶ffe passende foranstaltninger for at forebygge arbejdsulykker og arbejdsrelaterede helbredsproblemer. De skal ogs√• tilvejebringe n√łdvendige ressourcer og faciliteter til implementering af sikkerhedsforanstaltninger.
Arbejdsmilj√łorganisationen: Arbejdsmilj√łorganisationen er en intern struktur p√• arbejdspladsen, der er ansvarlig for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmilj√ł. Denne organisation kan variere i st√łrrelse og kompleksitet afh√¶ngigt af virksomhedens st√łrrelse og art. Arbejdsmilj√łorganisationen samarbejder med arbejdsgiveren og de ansatte for at identificere risici, udvikle politikker og procedurer samt overv√•ge implementeringen af arbejdsmilj√łinitiativer.
Arbejdslederen: Arbejdslederen har en t√¶t kontakt med de ansatte og spiller en afg√łrende rolle i implementeringen af sikkerhedsprocedurer og arbejdsmilj√łinitiativer. De skal sikre, at de ansatte f√łlger de fastsatte sikkerhedsregler, og at der foretages risikovurderinger for specifikke arbejdsopgaver. Arbejdslederen skal ogs√• v√¶re opm√¶rksom p√• og reagere p√• eventuelle arbejdsmilj√łproblemer eller rapporterede risici.
Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten: Hvis der er valgt en arbejdsmilj√łrepr√¶sentant p√• arbejdspladsen, spiller de en vigtig rolle. Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten fungerer som medarbejdernes repr√¶sentant og taler√łr i arbejdsmilj√łsp√łrgsm√•l. De skal samarbejde med arbejdsgiveren og arbejdslederen for at identificere risici, rapportere problemer og foresl√• forbedringer af arbejdsmilj√łet. Arbejdsmilj√łrepr√¶sentanten har ret til at deltage i beslutninger, der p√•virker arbejdsmilj√łet.

 

De eksterne akt√łrer

 

P√• arbejdsmilj√łomr√•det i Danmark er der flere vigtige eksterne akt√łrer, der spiller en central rolle i at fremme sikkerhed og sundhed p√• arbejdspladserne. Her er de vigtigste eksterne akt√łrer

 

Arbejdstilsynet: Arbejdstilsynet er den centrale offentlige myndighed, der har ansvaret for at h√•ndh√¶ve arbejdsmilj√łloven og sikre overholdelse af arbejdsmilj√łreglerne. Arbejdstilsynet f√łrer tilsyn med arbejdspladserne, gennemf√łrer inspektioner og udsteder p√•bud eller sanktioner i tilf√¶lde af overtr√¶delser. Deres prim√¶re m√•l er at sikre et sundt og sikkert arbejdsmilj√ł for alle ansatte. L√¶s mere om Arbejdstilsynet her.
Branchef√¶llesskaberne (BFA): Branchef√¶llesskaberne er samarbejdsorganisationer inden for forskellige brancher, der er dannet i samarbejde mellem arbejdsgivere og l√łnmodtagere. De har til form√•l at fremme sikkerhed og sundhed i specifikke erhverv. BFA'erne udvikler og udbreder viden, v√¶rkt√łjer og retningslinjer til at forbedre arbejdsmilj√łet inden for deres specifikke sektorer. L√¶s mere om BFA her
Det nationale forskningscenter for Arbejdsmilj√ł (NFA): Det nationale forskningscenter for Arbejdsmilj√ł er et uafh√¶ngigt forskningsinstitut, der driver forskning og udvikling inden for arbejdsmilj√łomr√•det. NFA har til opgave at generere og formidle viden om arbejdsmilj√ł og bidrage til at skabe et sundere og mere sikkert arbejdsmilj√ł. Deres forskning d√¶kker forskellige aspekter af arbejdsmilj√łet og bidrager til udviklingen af evidensbaserede l√łsninger og politikker. L√¶s mere om NFA her
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES): Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en uafh√¶ngig selvejende institution, der h√•ndterer arbejdsskadesager og arbejdsrelaterede sygdomme. AES behandler og afg√łr erstatningssager og yder st√łtte til personer, der er blevet p√•virket af arbejdsmilj√łrelaterede skader eller sygdomme. De arbejder ogs√• med forebyggelse og r√•dgivning for at reducere risikoen for arbejdsskader og sygdomme. L√¶s mere om AES her
 

 

 


 

Er du nysgerrig p√• arbejdsmilj√łverdenen? 

 

M√•ske er du netop blevet valgt eller udpeget som enten arbejdsmilj√łrepr√¶sentant eller arbejdsmilj√łleder. M√•ske er du ansvarlig for din virksomheds arbejdsmilj√ł? M√•ske er arbejder du som HSE, QHSE, OHS ansvarlig. 

 

S√• tag fat i os. Vi vil gerne hj√¶lpe dig med arbejdsmilj√łuddannelsen, den netbaserede arbejdsmilj√łuddannelse p√• dansk og engelsk, den supplerende arbejdsmilj√łuddannelse, vores √•bne workshops eller et firmakursus

 

 


 
 

 
Tilmelding til nyhedsbrev