APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Love og regler for b√łrns arbejde

Love og regler for børns arbejde

 

Det er barnets alder, som afgør, om lovgivningen vedrørende børns arbejde i underholdningsbranchen administreres af politiet eller af Arbejdstilsynet. Her kan du få overblik over de eksisterende love og regler på området samt en tydelig angivelse af, hvilken myndighed, der har ansvaret for hvad.

Hvornår er børn i underholdningsbranchen omfattet af Arbejdsmiljøloven, og hvornår er der tale om et arbejdsforhold?

Arbejdsmiljøloven dækker arbejde for en arbejdsgiver. Når det skal vurderes, om et arbejde kan karakteriseres som arbejde for en arbejdsgiver, skal der foretages en konkret vurdering på baggrund af følgende forhold:

  • Har personen pligt til at stille sin arbejdskraft til rådighed?
  • Er personen underlagt instruktion og kontrol?
  • Bliver der stillet arbejdsrum og arbejdsredskaber til rådighed for aktiviteterne?
  • Er der en anden person/virksomhed, der bærer risikoen for arbejdsresultatet?
  • I særlige tvivlstilfælde kan der lægges en vis vægt på, om personen får udbetalt løn.

Arbejdsmiljøloven dækker kun aktiviteter, der kan karakteriseres som arbejde. Fx er udøvelse af hobby-, fritids- eller sportsaktiviteter ikke dækket af Arbejdsmiljøloven, hvis aktiviteten ikke falder inden for de forhold, der er beskrevet ovenfor.

Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. De kan dog i nogle tilfælde få tilladelse til erhvervsmæssigt at medvirke i kulturelle aktiviteter. Sådanne aktiviteter kan fx være sportsaktiviteter, opvisninger, teaterforestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio & tv, filmoptagelser og reklamefilm.
 

Hvem giver børn en tilladelse til erhvervsmæssigt at medvirke i kulturelle aktiviteter?

Da børn under 13 år ikke må udføre arbejde for en arbejdsgiver, skal de have en særlig tilladelse. Tilladelsen gives af politiet og kan indhentes af barnets forældre eller af den virksomhed, der ønsker at beskæftige et barn under 13 år. Tilladelsen kan gives, hvis politiet vurderer, at aktiviteten ikke vil kunne skade barnets sikkerhed, sundhed eller udvikling, eller at det ikke vil gå ud over barnets skolegang.

Tilladelsen skal angive det tidsrum inden for døgnet, hvor barnet må beskæftiges, så barnet får tilstrækkelig nattehvile og lejlighed til at passe skoleundervisningen.
 

Børns arbejde (under 13 år) ifølge politiets regler

Ansøgning om tilladelse hos Politiet for børnearbejde under 13 år
Det kræver en tilladelse fra politiet, hvis børn under 13 år skal arbejde.

Det kan fx være når børn under 13 år erhvervsmæssigt optræder, deltager eller medvirker i kulturelle og lignende aktiviteter, herunder sportsaktiviteter, teaterforestillinger, varietéforestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio og tv, eller medvirker ved optagelse af film eller reklamefilm.

 

Vi gør opmærksom på, at det ikke kræver en tilladelse fra politiet, hvis arbejdet er lejlighedsvist eller kortvarigt og det udføres i arbejdsgiverens private husholdning eller i familievirksomheder. Dette gælder kun, hvis arbejdet hverken er skadeligt eller farligt for de unge.
 

Er der regler for brug af børneattester?

En børneattest er en straffeattest. Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Medarbejderen eller den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten.
 

Hvordan sikrer myndighederne, at lovgivning og regler bliver overholdt, når børn arbejder i underholdningsbranchen?

Det er politiet, der udsteder tilladelse til, at børn under 13 år må deltage i kulturelle aktiviteter. Det er således politiet, der fører det almindelige tilsyn med, om tilladelsen bliver overholdt.
 

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at arbejdsmiljøforholdene på virksomheden er i orden.

Kontrol med arbejdsmiljøforholdene foregår typisk ved, at Arbejdstilsynet fører risikobaserede tilsyn. Disse tilsyn er uanmeldte. På besøget gennemgår Arbejdstilsynet virksomhedens arbejdsmiljø, og Arbejdstilsynet vejleder om forebyggelse og mulige løsninger af arbejdsmiljøproblemer. Er der overtrædelser af Arbejdsmiljøloven, reagerer Arbejdstilsynet herpå, typisk med påbud.

Arbejdstilsynet kan også komme på et detailtilsyn, hvor der er fokus på et mere konkret og afgrænset arbejdsmiljøproblem på en virksomhed. Det kan fx være i tilfælde, hvor Arbejdstilsynet skal kontrollere, om virksomheden har efterkommet et påbud, eller hvis Arbejdstilsynet har mistanke om et alvorligt arbejdsmiljøproblem på virksomheden. Hovedreglen er, at et detailtilsyn foregår uanmeldt.
 

Hvem kan man klage til, hvis arbejdsmiljøforholdene omkring børn i underholdningsbranchen ikke er i orden?

Ved spørgsmål om arbejdsmiljøforholdene er det altid muligt at tage kontakt til den valgte arbejdsmiljørepræsentant. Hvis der er spørgsmål i forhold til ansættelsesforholdene, kan man fx henvende sig til tillidsrepræsentanten.

Alle kan klage til Arbejdstilsynet, hvis de mener eller har mistanke om, at arbejdsmiljøreglerne er overtrådt. Du kan klage til Arbejdstilsynet fx ved at ringe til Arbejdstilsynets Call Center, ved at udfylde en digital klageformular på Arbejdstilsynets hjemmeside eller ved at sende en mail til Arbejdstilsynet.

 

Klager til Arbejdstilsynet over arbejdsmiljøet vil altid blive behandlet fortroligt, idet Arbejdstilsynet ikke må videregivere oplysninger om, at tilsynet har modtaget en klage eller hvad klagen omhandler – heller ikke når tilsynet kommer på tilsynsbesøg på den virksomhed, som klagen vedrører.

En klage over arbejdsmiljøet vil ikke automatisk medføre et tilsynsbesøg, da hver enkelt henvendelse vil blive vurderet konkret.

Da alle kan klage over arbejdsmiljøet til Arbejdstilsynet, kan børn under 13 år og deres forældre også klage til Arbejdstilsynet, hvis de mener eller har mistanke om, at arbejdsmiljøreglerne er overtrådt i forbindelse med barnets arbejde. Derfor må forældre gerne klage til Arbejdstilsynet, selv om det vedrører deres barns arbejdsmiljøforhold.
 

Det er en forudsætning for, at Arbejdstilsynet kan behandle klagen, at barnets arbejde er omfattet af Arbejdsmiljøloven.

ÔĽŅ
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev