APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Sikkerhedsorganisationen

Abejdsmiljøorganisationen/ Sikkerhedsorganisationen

Tidligere omtalt som sikkerhedsgruppen, ændret i oktober 2010 ændres sikkerheds til arbejdsmiljø
 

I virksomheder med 10-34 ansatte består en AMO af en eller flere arbejdsledere, der er udpeget af arbejdsgiveren, og en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, der er valgt af de ansatte. Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål, er formand.

AMO består således som udgangspunkt af mindst tre personer, der danner en organisatorisk enhed, som kaldes AMO. Hvis det er nødvendigt for at løse opgaverne tilfredsstillende, skal enheden bestå af flere arbejdsledere og/eller arbejdsmiljørepræsentanter. Læs mere om at fastsætte antallet i afsnit 9.

Er der ingen arbejdsleder i virksomheden, træder arbejdsgiveren ind i dennes funktion. En anden situation kan være, at arbejdsgiver udpeger arbejdslederen i AMO til at være sin repræsentant. I disse situationer vil AMO bestå af mindst to personer.

Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere i AMO. Formålet er at sikre, at arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter deltager ligeværdigt i AMO-arbejdet. For at AMO kan fungere tilfredsstillende, er det nødvendigt både med det overblik over virksomheden, som arbejdsledere har, og de erfaringer, som arbejdsmiljørepræsentanter besidder. Arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant kan godt i konkrete situationer erstatte hinanden i forhold til at løse opgaverne, hvis den ene ikke er til stede. Foranstaltninger, der er truffet i andre medlemmers fravær, skal hurtigst muligt meddeles den eller de pågældende.

 

Arbejdsmiljøgruppen/ sikkerhedsgruppen:

De daglige opgaver skal varetages af en eller flere arbejdsmiljøgrupper. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsgiveren skal i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tage stilling til, hvilke arbejdsmiljøgrupper der skal etableres. Det skal ske i overensstemmelse med et nærhedsprincip. Virksomhedens arbejdsmiljøgrupper skal tilsammen varetage alle ansattes interesser og behov i forhold til arbejdsmiljøet.
 
Hvis arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede samtidig, er det den, der er til stede, der varetager arbejdsmiljøgruppens opgaver. Den, der har været fraværende, skal hurtigst muligt have besked om, hvad der er sket i vedkommendes fravær..

 

Arbejdsmiljøudvalget/ sikkerhedsudvalget:
Når der er beskæftiget 35 ansatte eller derover, skal der oprettes et arbejdsmiljøudvalg (AMU).
 

Arbejdsmiljøudvalget består af repræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne og en formand. Formanden er arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål.

I virksomheder, hvor der kun er oprettet én arbejdsmiljøgruppe, består arbejdsmiljøudvalget af arbejdsmiljøgruppens medlemmer og en formand – det vil sige tre personer. Hvis der er oprettet to arbejdsmiljøgrupper i virksomheden, består arbejdsmiljøudvalget af arbejdsmiljøgruppernes medlemmer og en formand – det vil sige fem personer.

I virksomheder, hvor der er flere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne to repræsentanter fra grupperne til arbejdsmiljøudvalget. Arbejdslederne i arbejdsmiljøgrupperne vælger ligeledes to repræsentanter mellem sig. Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant er formand for arbejdsmiljøudvalget. Et arbejdsmiljøudvalg består således som udgangspunkt af fem medlemmer, uanset hvor mange arbejdsmiljøgrupper der er i virksomheden.

Ud over de to arbejdsmiljørepræsentanter og de to arbejdslederrepræsentanter i udvalget vælges der yderligere to arbejdsmiljørepræsentanter og to arbejdslederrepræsentanter som suppleanter. Suppleanterne vælges efter samme regler som ved valg til arbejdsmiljøudvalget. Det indebærer, at suppleanterne skal være medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe. I virksomheder, hvor der er en eller to arbejdsmiljøgrupper, skal der ikke vælges suppleanter. Det skyldes, at alle arbejdsmiljøgruppens/-gruppernes medlemmer også er medlemmer af arbejdsmiljøudvalget.

En arbejdsleder, der i forvejen sidder i en arbejdsmiljøgruppe, kan af arbejdsgiveren være udpeget som formand. Arbejdsmiljøudvalget består i så fald af enten to eller fire personer.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev