F√łlg os p√• Facebook

Psykisk førstehjælp på jobbet

Kursusdagen handler om psykisk førstehjælp ved samtlige typer af traumatiske hændelser i arbejdet. 
Kurset gælder bl.a som supplerende undervisning af arbejdsmiljøorganisationen. Du modtager et certifikat fra APROPOS kommunikation ved gennemført kursus.
 

På arbejdspladsen ved de fleste godt, hvor førstehjælpskassen står eller hjertestarteren hænger. Men hvad forventes du arbejdspladsen) at gøre, hvis en kollega bliver udsat foralvorlig situation på jobbet for øjene af af flere kollegaer?

Det psykiske beredskab mangler i den grad, rundt omkring på de danske arbejdspladser, og derfor har Arbejdstilsynet  udstedt særskilte påbud til de virksomheder, der ikke har styr på psykisk førstehjælp.

Fra den 1. januar 2012 udarbejdede Arbejdstilsynet sin første instruks om "Psykisk førstehjælp"

Herefter har man i perioden fra 1. januar 2013 til 18. november 2022, har Arbejdstilsynet (Indtil videre) afgivet 304 afgørelser og påbud om psykisk førstehjælp efter besøg på danske arbejdspladser, som ifølge Arbejdstilsynet manglede tilstrækkelige ’foranstaltninger’ for situationer, hvor ansatte udsættes for særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet.

Arbejdstilsynet oplyser i sin intern instruks om psykisk arbejdsmiljø, at arbejdstilsynet har hjemmel til at udstede påbud om psykisk førstehjælp i § 23 her står der bl.a., at arbejdsgiveren skal sørge for, at "at der træffes de nødvendige foranstaltninger i virksomheden vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte under hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse. Om nødvendigt skal virksomheden indhente ekstern sagkyndig bistand, og"... Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 1234, fra 2018.

Psykisk førstehjælp er stadigvæk den dag idag et relativt ukendt fænomen på mange arbejdspladser. En forklaring på de mange påbud og afgørelser på danske arbejdspladser kunne være, at arbejdsgiveren og Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) simpelt hen ikke ved, hvad der skal til for at leve op til tilsynets krav om psykisk førstehjælp på arbejdspladsen.


Fænomenet krise er ikke i sig selv en sygdom. Men kriser kan være meget alvorlige og have stor påvirkning på vores hverdag, vores følelser og vores trivsel. Når krisen opstår, kan det derfor være nyttigt at vide noget om kriser, og hvad de kan gøre ved os, derfor retter mange nu fokus mod et kursus i "Psykisk Førstehjælp på arbejdspladsen". 


Sammen med APROPOS kommunikations rutinerede underviser får du værktøjer til at håndtere når kollegaer, medarbejdere og/eller andre relationer, som du møder i din dagligdag, rammes af psykisk sygdom og kriser og traumatiske hændelser i jobbet.

Med krise forstås en sværere psykisk belastning, hvor ens tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er tilstrækkelig til at håndtere situationen.
 

Det er almindeligt at dele kriserne op i livskriser og traumatiske kriser. Men reaktionerne har mange fælles træk. Hvor stor belastning der skal til for at udløse en krise, er forskelligt fra person til person. Det er undtagelsen, at man går gennem livet uden kriser. De fleste mennesker oplever en eller flere kriser livet igennem.
 
Mennesker reagerer meget forskelligt, og varierer fra menneske til menneske, når de oplever en akut krise.  Reaktionerne kan variere fra lette til meget stærke og evt. langvarige. 


Kurset i psykisk førstehjælp giver dig viden om og mod til at handle.
Du lærer ikke at stille en diagnose eller udøve terapi. Kurset giver basisviden om håndtering af psykiske kriser.
Vi træner dig i at give en hjælpende hånd, men du bliver ikke behandler. Nøjagtigt som du heller ikke bliver anæstesilæge/ lægeassistent eller paramediciner/ ambulancebehandler af at tage et kursus i fysisk førstehjælp, så bliver du heller ikke terapeut eller psykolog af at deltage dette kursus. Men du bliver rustet til at turde tage hul på snakken,

Kurset er for dig, der gerne vil vide mere om, hvordan du bedst hjælper, rådgiver og støtter i forbindelse med psykiske førstehjælp.

 • Til dig, som vil have viden om god håndtering af kriser
 • Til dig, som vil være optimalt forberedt, hvis en krise skulle opstå
 • Til dig, som vil vide og ikke bare håbe, at du holder hovedet koldt og klart i en krisesituation

Det hvad enten du er leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, kollega eller arbejder i en HR-funktion. 


Arbejdstilsynets krav til arbejdspladsen i forb. med en traumatisk hændelse

Arbejdsgiveren skal sørge for, at medarbejdere, der har været udsat for en traumatisk hændelse, enten direkte eller som vidner, har adgang til psykisk førstehjælp.
 

Psykisk førstehjælp gives af en hjælper, der er udpeget til at stå for den psykiske førstehjælp, til en medarbejder, der har været udsat for en traumatisk hændelse. Hjælperen kan være en person fra virksomheden eller en ekstern person. Virksomheden skal dog under alle omstændigheder have udpeget et antal personer, der kan stå for den indledende psykiske førstehjælp, indtil eventuelle eksterne kan overtage den psykiske førstehjælp. 
Link fra Arbejdstilsynet om traumatiske hændelser på jobbet


En traumatisk hændelse er en hændelse, hvor en person oplever eller er vidne til en hændelse, som fx indebærer:

 • Uventet død
 • Alvorlige skader og ulykker
 • Overhængende fare for dødsfald
 • Alvorlige trusler mod egen eller andres fysiske eller psykiske sikkerhed eller sundhed.

En person, der oplever en sådan hændelse, betegnes i instruksen som skadelidte, uanset om personen har været direkte udsat for hændelsen eller har været vidne til hændelsen.

 

Psykisk førstehjælp består af handlinger, der både viser, at de ansatte ikke er overladt til sig selv, og kan hjælpe til en første bearbejdning af de ubehagelige oplevelser.
Handlingerne er en opsøgende indsats, hvor hjælperen fx:

 • Skaber ro omkring den skadelidte, tager styringen og bevarer overblikket.
 • Lytter nærværende, roligt og tålmodigt til skadelidtes fortællinger om oplevelserne.
 • Søger at imødegå skadelidtes selvbebrejdelser.
 • Sørger for, at skadelidte ikke kører alene hjem i chokeret eller omtåget tilstand.
 • Underretter skadelidtes pårørende om hændelsen.
 • Aftaler forløbet de kommende dage og uger med skadelidte.

Udbytte af kurset i psykisk førstehjælp:

 • Bestemme hvornår der er tale om en krise  
 • Genkende de typiske krisereaktioner?
 • Du får øvet handlekompetencer ved akutte psykiske krisesituation
 • Gennemføre en hændelsesanalyse
 • Igangsætte krisehjælp 
 • Du får større selvsikkerhed i forhold til at hjælpe mennesker i den første svære tid
 • Gennemføre en samtale i en krisesituation
 • Vurdere hvornår der er behov for ekstern, professionel hjælp 
 • Definere arbejdspladsens rolle og ansvar i forbindelse med krisehjælp 
 • Definere Arbejdsmiljøorganisationens roller og ansvar ifm. krisehjælp ‚Äč

Kursusforløb  - rekvireret kursusforløb kontakt os for yderlige informationer