APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Om arbejdsskade/ arbejdsulykke

Om arbejdsskade/ arbejdsulykke


Fra den 1. juli 2022 træder nye ensrettede regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Fremover skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne.
Når I på jobbet bliver udsat for en skade, er det vigtigt, at den anmeldes. Også selvom skaden måske i første omgang virker begrænset. Nogle gange viser generne ved skaden sig først på et langt senere tidspunkt.
 
En arbejdsskade skal anmeldes inden inden for 14 dage efter første fraværsdag.
 
HUSK
Arbejdsskader skal anmeldes
- og anmeldes korrekt
 
Elektronisk anmeldelse
EASY bruges til anmeldelse af arbejdsskader, det vil sige både arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser/erhvervssygdomme.
 
Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde arbejdsskader
Din arbejdsplads vil almindeligvis ligge inde med de nødvendige blanketter til anmeldelse af arbejdsskader. Ellers må din arbejdsplads straks bestille dem i Arbejdstilsynet.
 
Vær opmærksom på, at der på mange arbejdspladser er interne anmeldelsesprocedurer for arbejdsskader. Selv om skaden er anmeldt internt, er det ikke sikkert, at den også er anmeldt til Arbejdstilsynet og forsikringsselskabet.
 
Indtil juli 2022 har arbejdsgivere skullet forholde sig til tre forskellige kriterier og tre forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker. Fra den 1. juli skal arbejdsgiverne anmelde de samme arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, som de i dag anmelder til Arbejdstilsynet. Alle arbejdsulykker skal anmeldes på samme måde i det elektroniske anmeldesystem EASY. Med de nye regler er fristen for anmeldelse af arbejdsulykker blevet justeret, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen
 
Man bør kontakte sin læge
Det er som nævnt arbejdsgiveren, der skal anmelde skaden. Men det er en læge, der skal dokumentere skadens art og omfang. Du bør derfor straks søge læge i tilfælde af en arbejdsskade.
Læger og tandlæger har en særlig pligt til at anmelde arbejdsskader (fx eksemlidelser) til Arbejdstilsynet. Hvis du ønsker det, skal skaden samtidig anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på erstatning.
Arbejdsskaderne deles op i 2 grupper. Den ene type skader er dem, der opstår pludseligt, såsom at man får en bold i hovedet, falder på et glat fortov eller er involveret i en trafikulykke. Den anden type er de arbejdsbetingede lidelser, som bl.a. omfatter indeklimasyndrom, eksem osv.
 
De 2 typer af skader anmeldes på hver sin blanket.
  • En grøn til pludselige skader (ulykker).
  • En gul til formodede eller konstaterede arbejdsbetingede lidelser.
 
Begge blanketter kan anvendes ved anmeldelse af pludselige løfteskader.

Ved udfyldelse af anmeldelsen skal du sørge for, at spørgsmålene besvares fyldestgørende. Fx skal årsagen til en skade beskrives så detaljeret som muligt.
 
Erstatning
Efter Arbejdsskadeloven kan der ydes refusion af visse behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne og i tilfælde af dødsfald kan der ydes erstatning til de efterladte.
 
Herudover ydes der også erstatning for skade på personlige hjælpemidler, fx briller efter særlige retningslinier.
Der ydes ikke godtgørelse for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og tingskade efter Arbejdsskadeloven.
I særlige tilfælde vil der være mulighed for at få tilkendt erstatning efter anden lovgivning, fx erstatningsansvarsloven.
 
Hvis du har behandlingsudgifter som ønskes refunderet, skal skaden også anmeldes.
 
Hvad er en arbejdsskade?
Ved en arbejdsskade forstås i Arbejdsskadeloven:
  • Et ulykkestilfælde som skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår
  • Pludselige løfteskader, der opstår i umiddelbar tilknytning til løftearbejde, når skaden må anses at være forårsaget af løftearbejde
  • Skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed, som skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår.
  • Erhvervssygdomme opført på erhvervssygdomslisten

 

Vær opmærksom på, at det ikke er arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens forsikringsselskab, der afgør, om en anmeldt arbejdsskade er omfattet af Lov om arbejdsskadeforsikring eller ej. Den kompetence har Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse. Endelig kan arbejdsskadesager også indbringes for domstolene.
 
En trafikulykke i tjenesten er også en arbejdsskade.

Fysisk og psykisk vold i tjenesten skal også anmeldes som arbejdsskade.Tilmelding til nyhedsbrev