APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Arbejdsgiver, virksomhedsleder, arbejdsleder

Definition på en arbejdsgiver, virksomhedsleder, arbejdsleder

 

Definition på en arbejdsgiver
Arbejdsgiveren er ejer af virksomheden og vil være den, som står opført hos Told og Skat som ejer af virksomhedens CVR/ SE nr. (fx administrerende direktør eller kommunaldirektør). Disse er ikke forpligtet til at deltage i sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse.

På den anden side kan de have nytte af uddannelsen, især hvis de varetager arbejdslederens funktion i sikkerhedsgruppen eller formandens opgaver i sikkerhedsudvalget/ hovedsikkerhedsudvalget.

En arbejdsgiver kan ikke i forhold til arbejdsmiljøloven fraskrive sig sit ansvar ved at "overdrage" eller delegere det til arbejdsledere eller medarbejdere. Heller ikke ved skriftligt at pålægge dem ansvaret.
 

Definition på en virksomhedsleder
Hvis lederen har til opgave at varetage eller deltage i den almindelige, overordnede ledelse af en virksomhed, er vedkommende i arbejdsmiljølovens forstand virksomhedsleder.

 

Typisk vil en direktør, en økonomichef eller lignende være virksomhedsleder, mens fx en produktionschef eller fabrikschef normalt vil være arbejdsleder i arbejdsmiljølovens forstand, fordi de kun har til opgave at lede eller føre tilsyn med arbejdet i produktionen.

Desuden vil bestyrelsesmedlemmer ofte kunne være omfattet af virksomhedslederbegrebet, idet de træffer beslutninger, der kan have en overordnet betydning for arbejdsmiljøet i virksomheden.

Virksomhedslederbegrebet er forholdsvis nyt i arbejdsmiljølovgivningen. Der er derfor endnu ingen retspraksis, som nærmere kan angive begrebets afgrænsning.
 

Virksomhedslederes ansvar ifølge arbejdsmiljøloven
Virksomhedsledere har de samme pligter som arbejdsgiveren. De har således bl.a. ansvar for:

  • at der foretages en vurdering af arbejdsforholdene (en arbejdspladsvurdering)
  • at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres fuldt forsvarligt
  • at arbejdsmiljøforholdene er fuldt forsvarlige
  • at de ansatte er gjort bekendt med risikoen ved arbejdet
  • at de ansatte oplæres og instrueres
  • at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt
Virksomhedslederen er dog ikke pålagt et objektivt ansvar, sådan som arbejdsgiveren er.

Virksomhedsledere kan derfor kun straffes for overtrædelse af lovgivningen, når man konkret kan bebrejde dem bestemte handlinger eller undladelser, som de i uagtsomhed eller med forsæt har bidraget til overtrædelsen med.
Arbejdsmiljølovens tekst om virksomhedslederens ansvar:
 
§ 23. Lovens bestemmelser om arbejdsgiverens pligter gælder også for den, som leder eller deltager i ledelsen af virksomheden.
 

Definition på en arbejdsleder
Arbejdslederbegrebet svarer til Funktionærlovens § 1, stk. 1c og Hovedaftalens § 5 og omfatter ledere, der udelukkende eller i det væsentlige leder eller fører tilsyn med arbejdet på arbejdsgiverens vegne.

Arbejdslederbegrebet dækker over en stor og forskelligartet gruppe ledere, fra tekniske direktører over værkførere og forvaltere til formænd. Det skal bemærkes, at sjakbajser, mestersvende og lignende ikke er ledere i hverken Hovedaftalens eller Arbejdsmiljølovens forstand.

 

Arbejdslederens pligter ifølge Arbejdsmiljøloven:

  • Arbejdsmiljøloven fastslår, at arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsmiljøet er fuldt forsvarligt.
  • Arbejdslederne skal herunder påse, dvs. holde øje med og sørge for, at sikkerhedsforanstaltningerne virker efter deres hensigt.

 

Bestemmelsen fastslår således, at arbejdslederen skal varetage arbejdsmiljøspørgsmålene som en del af de almindelige ledelsesopgaver. Dette gælder også de arbejdsmiljøspørgsmål, arbejdslederen ikke selv har kompetence til at løse. Sådanne spørgsmål skal arbejdslederen videreføre i ledelsen og selv følge op på.
 

Hvis du er arbejdsleder, er du altså ansvarlig for arbejdsmiljøet i dit ansvarsområde indenfor din kompetence og ansvarlig for at formidle problemerne videre opad i systemet, hvis deres løsning ligger udenfor din kompetence.

Arbejdsmiljøloven forpligter desuden arbejdslederen til at afværge risici, som skyldes fejl eller mangler, som arbejdslederen er eller burde være bekendt med. Det betyder faktisk, at arbejdslederen også har ret til at gribe ind i sådanne situationer, uanset hvilken formel kompetence arbejdslederen har.
 
En arbejdsleder er en ansat, der bruger mindst halvdelen af sin arbejdstid på at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller dele heraf på arbejdsgiverens vegne. Arbejdslederen kan således godt deltage i det praktiske arbejde i virksomheden, når den væsentlige del af tiden går med at lede eller føre tilsyn.
 
Derudover har arbejdslederen samme pligter som øvrige ansatte i forhold til at bruge personligt sikkerhedsudstyr og har som medlem af en sikkerhedsgruppe pligt til at samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten.
 
Endelig har arbejdslederen en særlig forpligtelse til at samarbejde om arbejdsmiljøet med andre virksomheder, der har medarbejdere på samme sted. Det kan være aktuelt ved fremmede håndværkere i afdelingen, hvis der udføres service i andre virksomheder, hvis der er ansatte fra et vikarbureau etc.
 

Arbejdsmiljølovens tekst, om den udpegede arbejdsleder, som sidder i sikkerhedsgruppen.
§ 24. Ved arbejdsleder forstås den, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller en del deraf.
§ 25. Arbejdslederen skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. kapitel 2, § 20 og § 37.

§ 26. Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som han leder. Han skal herunder påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

Stk. 2. Bliver arbejdslederen bekendt med fejl eller mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, skal han sørge for at afværge faren. Kan faren ikke afværges ved hans indgriben på stedet, skal han straks gøre arbejdsgiveren bekendt med forholdet.
 

Andre lederes ansvar
Nogle ledere er hverken omfattet af arbejdslederbegrebet eller af virksomhedslederbegrebet i Arbejdsmiljøloven. Det gælder visse typer betroede funktionærer, der ikke har direkte personaleledende funktioner, men varetager særligt betroede opgaver, som f.eks. konsulent, prokurist, salgschef, kontrolmester osv., uden at have underordnede medarbejdere.

 

Disse betroede funktionærer vil principielt blot være omfattet af forpligtelser som alle andre ansatte, altså at skulle medvirke til fuldt forsvarligt arbejdsmiljø og sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne fungerer inden for deres arbejdsområde.
 
En bestemmelse i Arbejdsmiljøloven gør det muligt også at straffe andre personer, der medvirker til, at loven bliver overtrådt. Bestemmelsen skal især anvendes over for personer uden for virksomheden, der har en særlig - f.eks. økonomisk - interesse. Det kan være aktionærer, kunder, leverandører osv. Imidlertid er bestemmelsen ikke afgrænset præcist, og netop ledere, der hverken er arbejdsledere eller virksomhedsledere, skal derfor være opmærksomme på ikke at medvirke til overtrædelse af loven ved fx at tilskynde medarbejdere eller andre ledere til at se stort på arbejdsmiljøhensyn.
 
Ansattes ansvar ifølge Arbejdsmiljøloven (svarende til andre lederes ansvar):
§ 27. De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed, jf. kapitel 2.
§ 28. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.
 

Stk. 2. Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af sikkerhedsgruppen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

Stk. 3. Den, som for at udføre et arbejde såsom reparation eller installation midlertidigt må fjerne en sikkerhedsforanstaltning, skal påse, at denne umiddelbart efter arbejdsprocessens afslutning sættes på plads, eller at anden, lige så sikker beskyttelsesforanstaltning, foretages.
 
§ 29. De, der arbejder på et arbejdssted, hvor flere arbejdsgivere lader arbejde udføre, skal rette sig efter de regler, der gælder for virksomhedernes samarbejde, jf. §§ 20 og 37, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre.
 

Stk. 2. De, der arbejder på en fremmed virksomheds område, skal rette sig efter de regler om sikkerhed og sundhed, der gælder for denne virksomhed, foruden efter de regler, der gælder for det arbejde, de skal udføre.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev