APROPOS kommunikation ApS er godkendt og certificeret af Arbejdstilsynet og Danmarks Akkrediteringsinstitution som udbyder af den lovpligtige arbejdsmilj√łuddannelse
Valg af sikkerhedsrepræsentant

Valg af sikkerhedsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant

Her kan du læse den ældre tekst om at være valgt som arbejdsmiljørepræsentant.
Du kan finde den nye beskrivelse her
 

Arbejdsmiljørepræsetanten/ Sikkerhedsrepræsentanten (AMR) adskiller sig fra tillidsrepræsentanten på to væsentlige områder.

For det første er sikkerhedsrepræsentanten valgt af alle ansatte i en afdeling eller et arbejdslederområde - eventuelt flere arbejdslederområder, mens tillidsrepræsentanten er valgt inden for et fagligt afgrænset område.
 
Hvis virksomheden er så lille, at der kun er én AMR, er denne således valgt af alle, uanset faggruppe - det være sig kontor, produktion, rengøring etc. - og uanset eventuelle organisatoriske tilhørsforhold. Det er meget vigtigt, at sikkerhedsrepræsentanten allerede ved valget gør sig dette klart, idet det ellers kan volde problemer senere. Dette gælder med endnu større vægt, hvis sikkerhedsrepræsentant og tillidsrepræsentant er én og samme person.
 
For det andet kan arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant ikke, som tillidsrepræsentanten, "væltes", det vil sige tvinges væk fra sit hverv, hvis kollegaerne ønsker dette. Arbejdsmiljørepræsentanten/ sikkerhedsrepræsentanten sidder valgperioden ud. AMR  kan ej heller selv nedlægge sit hverv med den konsekvens, at der skal vælges en ny. Kun i de tilfælde, hvor arbejdsmiljørepræsentanten/ sikkerhedsrepræsentanten forlader firmaet eller er fraværende i en længere periode, kan der vælges en ny.
 
Der kan selvfølgelig altid vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant, hvis arbejdsgiveren og arbejdstagerne på virksomheden er enige herom.
 

Fagretlig behandling

Reglerne om valg af arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant, valgbarhed, valgenes gyldighed og arbejdsmiljørepræsentantens/ sikkerhedsrepræsentantens beskyttelse følger de tillidsrepræsentantregler, der ved overenskomst er aftalt inden for det pågældende område.

Derfor er det i reglerne om valg af arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant fastlagt, at uoverensstemmelser om arbejdsmiljørepræsentantens/ sikkerhedsrepræsentantens valg, valgbarhed og beskyttelse afgøres ved fagretlig behandling. Det samme gælder spørgsmål om, hvilke regler der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne.

Dette er en naturlig følge af, at området for valg af arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant følger tillidsmandsreglerne, og at det er det fagretlige system, der har erfaring og ekspertise på området.

 

Valg og valgret

Arbejdsmiljørepræsentanten/ sikkerhedsrepræsentanten vælges af alle de ansatte, som sikkerheds/ arbejdsmiljøgruppen skal dække. Valg kan således foretages for en hel virksomhed, en afdeling, et arbejdslederområde eller flere afdelinger, hvis flere afdelinger er slået sammen i en fælles sikkerhedsgruppe.

Begrebet "alle ansatte" skal forstås som alle, herunder lærlinge, deltidsansatte, løst ansatte, afløsere, vikarer, praktikanter m.fl.

Inden for kontor- og administrativt arbejde samt ved arbejde i butikker er der kun valgret for de ansatte, der er beskæftiget 10 timer eller derover ugentligt.

At man har ret til at deltage i valget, er ikke ensbetydende med, at man også kan vælges til sikkerhedsrepræsentant, se nedenfor under valgbarhed.

Arbejdsgiveren samt virksomhedsledere og arbejdsledere, jf. arbejdsmiljølovens §§ 23 og 24, deltager ikke i valget.

Hvem kan vælges? (valgbarhed)

At man er valgbar betyder blot, at man kan vælges. Der kan være opstillet forskellige krav, man skal opfylde ud over det faktum, at man er ansat i virksomheden. Selv om man har ret til at være med ved valget og kan stemme, er dette ikke ensbetydende med, at man også kan vælges.

 

Hvem der kan vælges, afgøres normalt efter reglerne for tillidsrepræsentantvalg inden for det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. Tillidsrepræsentantreglerne indeholder almindeligvis særlige bestemmelser om anciennitet, kvalifikationer mv.
 
At det er tillidsrepræsentantreglerne, der gælder, udelukker ikke, at også uorganiserede ansatte kan vælges til sikkerhedsrepræsentant. Det gælder såvel i de tilfælde, hvor der udelukkende er beskæftiget uorganiserede (eller ansatte, der ikke er organiseret i den faglige organisation, der har overenskomst), som i de tilfælde, hvor der er beskæftiget både organiserede og uorganiserede.
 
Hvis der er tale om valg af en uorganiseret ansat, skal bestemmelserne om valgbarhed følge reglerne for tillidsrepræsentantvalg inden for tilsvarende overenskomstområde, men der kan ikke stilles krav om, at den pågældende skal være medlem af et fagforbund.
 

Valgenes gyldighed

Om valgenes gyldighed siger de fleste overenskomster på det private område, at valget kun betragtes som gyldigt, når mere end halvdelen af samtlige beskæftigede arbejdere har stemt for den pågældende. Valget er for organiserede ansatte først gyldigt, når den faglige organisation har godkendt valget og har meddelt dette til den modstående arbejdsgiverorganisation eller den ikke organiserede arbejdsgiver.

Valget skal i alle tilfælde meddeles arbejdsgiveren. Hvis det er en uorganiseret ansat, der er valgt, skal den pågældende selv meddele det til arbejdsgiveren. Beskyttelsen indtræder fra det tidspunkt, valgets resultat meddeles arbejdsgiveren, uanset om funktionen først indtræder senere, når eventuelle indsigelser er behandlet fagretligt.

 

Valgperiode

Arbejdsmiljørepræsentanten/ sikkerhedsrepræsentanten vælges for 2 år. Valgperioden kan, efter aftale mellem virksomheden og de ansatte, forlænges til højst 4 år. I begge tilfælde kan genvalg finde sted.

 

Valgperioden skal fastlægges ved valget, men valgperioden kan forlænges på et senere tidspunkt, fx på grund af omorganisering, hvis der foreligger en aftale mellem virksomhedens ansatte og arbejdsgiveren. En aftale indgået mellem ledelsen og de ansatte skal have tilslutning fra et flertal af de ansatte. I en lang række virksomheder er der indgået overenskomster om, hvordan en sådan aftale indgås, og vilkårene herfor.
 
Hvis arbejdsmiljørepræsentantens/ sikkerhedsrepræsentantens arbejdsfunktion i virksomheden, afdelingen, på arbejdslederområdet eller på skifteholdet ophører, ophører samtidig hvervet som arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant.
 
Det er fast antaget i den fagretlige praksis, at valgperioden er ufravigelig i de situationer, hvor sikkerhedsrepræsentanten frasiger sig hvervet og forbliver i virksomheden. I disse tilfælde er der således ikke ret til at vælge ny sikkerhedsrepræsentant. Anderledes, hvor sikkerhedsrepræsentanten forlader virksomheden (frivilligt eller ufrivilligt). I disse situationer antages det, at sikkerhedsrepræsentantens arbejdsfunktion i virksomheden er ophørt med deraf følgende ret og pligt til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant .
 
Der kan selvfølgelig altid vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentantfor den resterende del af valgperioden, hvis parterne på virksomheden er enige herom. Vælges ny arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant, har denne ret og pligt til at deltage på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, samt den supplerende lovpligtige uddannelse.
 
Arbejdsmiljørepræsentantens/ sikkerhedsrepræsentantens midlertidige fravær ved orlov, sygdom mv.

Såfremt arbejdsmiljørepræsentanten/ sikkerhedsrepræsentanten er fraværende fra virksomheden på grund af orlov, sygdom eller af andre grunde i en sammenhængende periode på 4 måneder eller mere, kan der vælges ny arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant . Der er altså ikke pligt til at vælge ny AMR, og hverken arbejdsgiveren eller de ansatte kan pålægges en sådan pligt.

Det skal afgøres i et samarbejde mellem arbejdsgiveren og de ansatte, om muligheden for at vælge ny sikkerhedsrepræsentant skal udnyttes.
Vælges ny arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant, skal den nyvalgte repræsentant gennemfører den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
 

Der kan vælges ny arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant for den resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode. Er andet ikke aftalt, antages valget alene at gælde den resterende del af valgperioden.


Det er op til den fagretlige behandling at afgøre, om den sikkerhedsrepræsentant, der er fraværende, er beskyttet indtil vedkommendes valgperiode udløber, når der vælges en ny.


Såfremt der ikke vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant, varetager arbejdslederen arbejdsmiljø/ sikkerhedsgruppens funktion i arbejdsmiljørepræsentantensens/ sikkerhedsrepræsentantens fravær.

 

Arbejdsmiljørepræsentantens/ sikkerhedsrepræsentantens beskyttelse

Arbejdsmiljørepræsentanten/ sikkerhedsrepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

 

Arbejdsmiljørepræsentanten/ sikkerhedsrepræsentanten, må ligeledes ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet. Der må således ikke finde forskelsbehandling sted mellem arbejdsmiljørepræsentanten/ sikkerhedsrepræsentanten og de øvrige ansatte.

Uoverensstemmelse om beskyttelsen afgøres ved fagretlig behandling.
 
Situationer, hvor de ansatte ikke vil vælge arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant‚Äč
De ansatte er retligt forpligtet til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant. Også af hensyn til, at sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal fungere optimalt, er det vigtigt, at de ansatte er repræsenteret i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation/ sikkerhedsorganisation (AMO), idet man ikke kommer langt med sikkerheds- og sundhedsarbejdet, hvis de ansatte ikke er motiverede og opfylder deres forpligtelse til at deltage. Dette gælder ikke mindst ved udarbejdelse af arbejdspladsvurdering.
 

Der bør derfor fra virksomhedens ledelse gøres en stor indsats for at få de ansatte til at indgå i arbejdsmiljøorganisation/sikkerhedsorganisation (AMO), og dermed deltage i det organiserede arbejdsmiljøarbejde.

Indtil der er valgt en arbejdsmiljørepræsentant/ sikkerhedsrepræsentant, fungerer arbejdslederen alene, ligesom i de tilfælde, hvor arbejdsmiljørepræsentanten/ sikkerhedsrepræsentanten er kortvarigt fraværende, fx på grund af sygdom eller ferie.
Relaterede sider:

Tilmelding til nyhedsbrev