F√łlg os p√• Facebook

Kontorarbejdspladsen


BFA-kontor, Støj på kontoret  
Lyd og kommunikation er en forudsætning for samarbejde og videndeling ved mange typer kontorarbejde. Men samtidig er støj og forstyrrelser et stort problem på mange kontorarbejdspladser – det er dokumenteret i både danske og udenlandske undersøgelser. Der er således både god og vedkommende lyd, som man ønsker at fremme, og dårlig og forstyrrende lyd – støj – som skal begrænses. Om støj er generende, afhænger af mange forskellige omstændigheder. Groft sagt kan man opdele årsagerne til generende støj i følgende 3 ”hovedårsager”, som vist på følgende figur: Arbejdet og sammenhængen, man er i, individuelle forhold og fysiske forhold.

BFA- kontor, Faktaark-katalog   
Din helt egen samling af faktaark, hvor du hurtigt kan få et overblik over de vigtigste områder på kontoret. 


BFA-kontor, Forebyg mobning
Ingen er tjent med, at der foregår mobning på arbejdspladsen. Udover de menneskelige konsekvenser, det kan have for de berørte personer, har mobning også negative konsekvenser for virksomheden og øvrige medarbejdere. Mobning kan blandt andet føre til, at produktiviteten og trivslen daler, og at sygefraværet og personaleomsætningen stiger. Det gode budskab er, at mobning kan forebygges, og det er langt nemmere at forebygge end at helbrede!

BFA - kontor, konflikthåndtering
Du bliver præsenteret for konflikttrappen. Her får du illustreret en konflikts natur og det typiske forløb i en konflikt. Du kan bruge konflikttrappen til at forstå, hvad der sker, når en konflikt optrappes. Pjecen indeholder en række værktøjer, du kan anvende, når du iagttager eller selv er en del af en konflikt. Du får først og fremmest vejledning i, hvordan du indgår i en dialog – for det er dialogen, der er den eneste farbare vej ud af en konflikt. Du vil se, at begge konfliktens parter må komme til orde, lære at lytte og bringes til at forstå hinanden.


BFA-kontor, Arbejde med Computer
“Arbejde ved computer” giver desuden gode råd om indkøb af nye møbler og andet udstyr til kontorer, så fejlinvesteringer undgås, og skærmarbejdspladsen bliver indrettet fornuftigt. Sidst i vejledningen findes en tjekliste, som sammen med vejledningen kan bruges ved gennemførelse af Arbejdspladsvurdering (APV). Retningslinjerne i vejledningen gælder skærmarbejde, som har et omfang af 2 timer eller mere dagligt. Ved denne type arbejde gælder særlige bestemmelser for arbejdets tilrettelæggelse, undersøgelse af de ansattes øjne og syn, samt indretning af skærmarbejdspladsen.

BFA-kontor, arbejdsmiljø og computermus
I denne folder får du gode råd om arbejdsstillinger, -teknik, inventar og indretning, samt opmærksom - hedspunkter til den enkelte medarbejder, arbejdsmiljø - organisationen og arbejdsgiveren. Derudover får du fire elastikøvelser, som er gode for nakke, skuldre og arme.  

BFA-kontor, Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø
Det kan ikke undgås, at forandringer påvirker det psykiske arbejdsmiljø i større eller mindre grad, fx i form af usikkerhed, utryghed, manglende information, flere spørgsmål end svar, uoverskuelighed over forandringens omfang, og hvad den kommer til at betyde i hverdagen. Denne vejledning er først og fremmest skrevet som en støtte til AMO-medlemmer, når de skal forholde sig til forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være forandringer, som sættes i værk på arbejdspladsen, eller som er direkte initieret af arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

BFA - kontor, Hjemmearbejdspladser
Ved hjemmearbejde er der visse forhold, som skal være opfyldt i relation til de ansattes arbejdsmiljø, når hjemmearbejdet ved en computer foregår i hele arbejdstiden eller gennemsnitligt mindst én dag om ugen, eller ca. to timer eller mere stort set hver dag. Arbejder den ansatte hjemme mindre end dette, stiller arbejdsmiljølovgivningen ikke krav til indretningen af hjemmearbejdspladsen.  

BFA-kontor, Trivsel på kontoret 
Traditionelt set har arbejdet med arbejdsmiljø været problemorienteret – man finder fejlene og retter dem. Det er en god tilgang, når man arbejder med det fysiske arbejdsmiljø som fx indretning af kontorer eller kontorergonomi. Men når der skal arbejdes med trivslen, kan det være en rigtig god idé også at fokusere på de positive arbejdsmiljøfaktorer. Det kan være vanskeligt at finde gode løsninger, hvis man alene bruger tid på at beskrive, hvor dårligt arbejdsmiljøet er. Der kan være en fare for, at man mere får bekræftet hinanden i, hvor dårligt det går – i stedet for at se de muligheder og gode sider, der er på arbejdspladsen.

BFA Kontor, tag hånd om stressen  
Hvis du ikke allerede har en god forståelse for, hvad stress er, så skal du begynde med at læse afsnittet ”Viden om stress” (se side 11). Denne viden er essentiel for at arbejde med stress, og værktøjerne giver også bedre mening, når du forstår, hvad de skal afhjælpe. Herefter kommer de fire kerneafsnit med forslag til initiativer på de fire organisatoriske niveauer

BFA-kontor, Kontormaskiner og arbejdsmiljø
Ved at træffe de rigtige valg, kan man undgå "tør luft", "tørre øjne", irriterede slimhinder og støj og samtidig give medarbejderne det optimale arbejdsmiljø. I denne vejledning får du gode råd om, hvordan I vælger de rigtige kontormaskiner og placerer dem hensigtsmæssigt, så de giver mindst mulig gener i arbejdsdagen. Vejledningen er tænkt som et værktøj til virksomhedens arbejdsgivere, indkøbere, ledere, medarbejdere, sikkerhedsorganisation og andre, der varetager arbejdsmiljøopgaver i virksomheden.

BFA-kontor, godt lys på kontoret
Lysforholdene er en del af det samlede arbejdsmiljø. God belysning har en positiv indflydelse på arbejdsmiljøet, og lyset bør tilpasses både arbejdets art og den enkelte persons behov, fx har ældre medarbejdere behov for mere lys. Dårlige lysforhold kan medføre uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, træthed og hovedpine og kan give gener for medarbejderen og derved nedsætte effektiviteten og produktiviteten.